Staat van de Veiligheid: Sterke daling van ernstige overtredingen

17/06/2014

 Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen scoren steeds beter met veiligheid. Dit blijkt uit de ‘Staat van de Veiligheid’, een jaarlijks verslag van de inspecties. Staatssecretaris Mansveld heeft de rapportage aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Kamer krijgt met de Staat van de Veiligheid voor het eerst een integraal overzicht van de veiligheidssituatie bij bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (brzo). In deze rapportage over 2013 zijn de monitorgegevens meegenomen van ‘Veiligheid Voorop’, een gezamenlijk programma van brancheorganisaties ter verbetering van de veiligheid bij brzo-bedrijven.

Veiligheid Voorop juicht het toe dat de rapportage voor het eerst het type overtredingen duidt in de categorieën licht, middel of zwaar. Hierdoor kan worden vastgesteld of de veiligheid van de omwonenden in gevaar is geweest. De nadere duiding van overtredingen kan brzo-bedrijven verder helpen bij het verbeteren van de veiligheidssituatie.

Veiligheid Voorop ziet als belangrijkste conclusie van de Staat van de Veiligheid de sterke vermindering van het aantal geconstateerde ernstige overtredingen waarbij de veiligheid onmiddellijk in het geding is geweest. De inspectiediensten hebben in 2013 bij de ruim 400 brzo-bedrijven in 9 gevallen een dergelijke overtreding geconstateerd tegen 47 in 2012.
In totaal hebben de inspectiediensten in 2013 circa 1100 overtredingen van veiligheidsregels vastgesteld tegen 900 in 2012. Er zijn in 2013 echter extra controles uitgevoerd met name op tankopslag. Nagenoeg alle 1100 overtredingen in 2013 vallen in de categorieën minder ernstige en lichte (veelal administratieve) overtredingen.

De uitkomsten van de Staat van de Veiligheid duiden er op, dat de inspanningen van de brzo-bedrijven om de veiligheidssituatie steeds verder te verbeteren, vruchten afwerpt. Brzo-bedrijven die meedoen aan Veiligheid Voorop delen kennis en ervaring uit op het gebied van veiligheid en monitoren systematisch de veiligheidsprestaties. Zo gebruiken de tankopslagbedrijven een systeem om op uniforme wijze de veiligheidssituatie van tankterminals vast te stellen en te verbeteren. Brzo-bedrijven meten ook systematisch indicatoren zoals bijna-ongelukken en de veiligheid van kritische systemen en gebruiken die informatie indien nodig om de veiligheid te verbeteren.
Uit monitoringsgegevens van Veiligheid Voorop blijkt dat de (petro)chemie bovenmatig scoort met het voorkomen van persoonlijke verzuimongevallen. Het gaat hierbij doorgaans om ongevallen zoals struikelen op de trap of snijwonden. De Nederlandse chemische industrie scoort met verzuimongevallen 2 tot 3 keer beter dan de (petro)chemiebedrijven elders in Europa.

Veiligheid Voorop beschouwt de uitkomsten van de Staat van de Veiligheid als een stimulans om de ingeslagen weg voort te zetten en de aandacht ook te richten op de ‘zachte kant’: veiligheid is uiteindelijk een zaak van hearts & minds. Van belang is het versterken van de veiligheidscultuur door het tonen van leiderschap, elkaar aanspreken op veilig gedrag en aandacht voor de ketenpartners. Versterking van de veiligheidscultuur begint in de top van de bedrijven en vereist transparantie in communicatie met de werknemers en de omgeving.

Veiligheid Voorop is een initiatief van VNO-NCW, de chemische industrie (VNCI), de petroleumindustrie (VNPI), de tankopslagbedrijven (VOTOB) en de handelaren in chemische producten (VHCP). Inmiddels hebben ook andere organisaties zich aangesloten, zoals de brancheorganisaties van onderhoudsorganisaties (VOMI, NVDO en Profion) en van verf- en drukinktbedrijven (VVVF).

Noot voor de redactie:

Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: Irene van Luijken, manager Communicatie & Public Affairs VNCI, tel. 070 337 87 30 / 06 34 94 42 29, e-mail : vanluijken@vnci.nl.