Safety Deals

Safety Deals
In het kader van de ‘Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid BRZO-sector’ krijgen bedrijven de mogelijkheid om een zogenaamde Safety Deal in te dienen. De regeling ondersteunt initiatieven van samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het veiliger maken van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen. De regeling dateert van 21 september 2016 en loopt door tot 2021. Hieronder vindt u een aantal uiteenlopende Safety Deals die Veiligheid Voorop-partners in de afgelopen periode in gang hebben gezet.

Digital Safety Passport
Voor het verantwoord kunnen werken op de risicovolle (BRZO-) locaties in Nederland dient men over aantoonbare veiligheidsopleidingen- en trainingen te beschikken. De huidige werkwijze om deze opleidingen en trainingen te registreren, is niet sluitend, inefficiënt en fraudegevoelig. Het Digital Safety Passport geeft antwoord op deze problematiek en koppelt identiteit en informatie omtrent competentie en opleiding onlosmakelijk aan de persoon door middel van een digitale smartcard die standaard is verrijkt met biometrie. Het Digital Safety Passport geeft bedrijven een betrouwbaar antwoord op de vraag of iemand daadwerkelijk de persoon is die hij zegt te zijn en dat hij de skills heeft die hij zegt te hebben.
Partijen: Deltalinqs, Bilfinger, Mourik, SPIE, Cofely, Stork, Croon Elektrotechniek, Vopak, Odfjell, Sabic, Huntsman, Neste Oil, Shell, SSVV, SIR, de regionale veiligheidsnetwerken en Veiligheid Voorop.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met Secure Logistics (directeur Cor Stolk 010-463 77 77, info@secure-logistics.nl).

Leren van incidenten
In de (petro-) chemische industrie is het noodzakelijk om continu lering te trekken uit incidenten, bijna-ongevallen (near misses) en onveilige situaties. Ook van incidenten bij andere bedrijven kan geleerd worden. Deze Safety Deal wil het leerproces verder optimaliseren door gesignaleerde barrières (regelreflex, transparantieparadox) weg te nemen. Een belangrijk neveneffect van het project is dat het vertrouwen van de overheid en de omgeving in de bedrijven verbetert. De Safety Deal begint ermee bestaande methodieken over ‘leren van incidenten’ te verkennen en eindigt in het uitrollen van best practices.
Partijen: Naast Veiligheid Voorop en VNCI nemen aan deze Safety Deal de regionale veiligheidsnetwerken (NPAL, VNO Middel-Oost, ORAM, Deltalinqs, BZW/MCW en LVZ/MVZO) deel.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met de VNCI (Peter Bareman, 070-337 87 39 of bareman@vnci.nl).

Samen veilig werken in de keten
Door middel van web-enquêtes wordt bij verschillende contractors én bij tankopslagbedrijven een cultuurmeting uitgevoerd. De deelnemende contractors en terminals ontvangen vervolgens een rapport met daarin de eigen resultaten. Op brancheniveau wordt een rapport van de cultuurenquête opgesteld. Eind 2016 vond er een ‘speeddate-sessie’ plaats waarbij VOTOB-leden en contractors concrete verbeteracties met elkaar afspraken. Deze afspraken zijn tijdens een rondetafelbijeenkomst in september 2017 verder verdiept rondom de thema’s ‘elkaar aanspreken’ en ‘het betrekken van de werkvloer’. Dat leverde concrete aanknopingspunten op voor zowel individuele bedrijven als brancheorganisaties.
Partijen: VOTOB (Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven) en VOMI (brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie).
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met VOTOB (070-337 87 50, info@votob.org) of met VOMI (088-400 84 93, vomi@fme.nl).

Self Assessment Questionnaire (SAQ)
In 2015 is door Veiligheid Voorop de SAQ ontwikkeld, vervolgens zijn bij alle regionale veiligheidsnetwerken workshops hierover gegeven. De SAQ vormt een integrale beoordeling van veiligheidscultuur, veiligheidsmanagementsystemen en technische installaties. Er is in 2017 een pilot SAQ uitgevoerd bij een aantal bedrijven.
Partijen: Veiligheid Voorop, VNCI en de regionale veiligheidsnetwerken.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met Corine Baarends (baarends@vnoncw-mkb.nl of 06-51 45 79 59). Meer informatie over genoemde initiatieven is tevens te vinden op de website www.veiligheidvoorop.nu

Workshops ketenveiligheid
Veiligheid Voorop heeft een checklist en een position paper ‘veilig werken in de keten’ ontwikkeld. In In vervolg hierop zijn een zestal workshops gehouden waarbij goede praktijken zijn gedeeld en verbeterpunten voor veilig werken in de keten zijn geïdentificeerd. Met deze input heeft Veiligheid Voorop vervolgens een Handreiking Heldere Afspraken gecreëerd, die op verschillende manier met de achterban is gedeeld.
Partijen: Veiligheid Voorop, VNCI en regionale veiligheidsnetwerken.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met Corine Baarends (baarends@vnoncw-mkb.nl of 06-51 45 79 59). Meer informatie over genoemde initiatieven is tevens te vinden op de website www.veiligheidvoorop.nu

HBO curriculum
Een goede opleiding en ‘mind set’ voor veiligheid versterkt de veiligheidscultuur van een bedrijf. Vanuit de industrie kwam in 2014 de wens naar voren de competenties van HBO-Chemische Technologie-studenten op het gebied van veiligheid, te versterken en te verankeren in de opleiding. Na een eerste inventarisatie door de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en Domein Applied Science (DAS) kwam naar voren dat vooral procesveiligheid en gedragsveiligheid onvoldoende aan bod kwam in de opleiding. Veiligheid Voorop heeft daarop in mei 2017 een speciaal curriculum op het gebied van veiligheid ontwikkeld. Dit curriculum wordt vanaf september 2017 in alle relevante HBO-opleidingen toegepast.
Partijen: Veiligheid Voorop, VNCI, DAS.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met Corine Baarends (baarends@vnoncw-mkb.nl of 06-51 45 79 59). Meer informatie over genoemde initiatieven is tevens te vinden op de website www.veiligheidvoorop.nu

Curriculum MBO
De VNCI en Veiligheid Voorop hebben vanuit het werkveld signalen kregen dat er voor het MBO behoefte was aan een apart Curriculum Veiligheid. Vanuit de Safety Deal Curriculum Veiligheid HBO wordt nu het overschot aan budget aangewend voor het uitvoeren van een vooronderzoek om te toetsen of er draagvalk is om te komen tot een landelijk curriculum op het gebied van veiligheid binnen de relevante technische MBO-opleidingen. Daarnaast levert het vooronderzoek input op voor een eventuele vervolgstap. In het vooronderzoek worden twee stakeholdergroepen betrokken te weten onderwijs (MBO Raad) en bedrijven (productiebedrijven en toeleveranciers van diensten en producten).
Partijen: Veiligheid Voorop, Opleidingsfonds Procesindustrie, VNCI, NVDO en MBO Raad.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met Corine Baarends (baarends@vnoncw-mkb.nl of 06-51 45 79 59).

Best supply chain practices
Nederlandse handelaren in chemische stoffen vormen een belangrijke schakel tussen producenten en eindgebruikers en spelen daarom een belangrijke rol in een veilige keten. Onder auspiciën van het VHCP hebben veiligheidsexperts van aangesloten bedrijven een serie best supply chain practices opgesteld. Hierin is ook het commentaar van vervoerders, brancheverenigingen, producenten, beleidsmakers, toezichthouders en verpakkers meegenomen. Zij geven achtergrond bij de vaak abstracte wettelijke bepalingen. Door breed gebruik van de best practices ontstaat duidelijkheid en uniformiteit in de keten en kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Het VHCP hoopt dan ook dat alle schakels in de chemieketen gebruik maken van deze documenten.
Partijen: VHCP en ketenpartners.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met de VHCP (Willem van Lanschot, lanschot@brabers.nl).

Best Practice Behavior Based Safety Warehousing
Binnen dit project gaat VNCW met behulp van een gedragsdeskundige een best practice opstellen voor de chemische logistieke keten. Kern van het project is na te gaan op welke wijze gedragingen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan veilig werken. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de praktijkbegeleiders die met de best pratice een goede handleiding hebben. Naast het opstellen van de best practice zal er tevens een testfase volgen waarbij de theorie in de praktijk gebracht zal worden. Het totale project heeft een looptijd van bijna twee jaar.
Partijen: VNCW en diverse BRZO-bedrijven
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met VNCW (Lucien Govaert, info@vncw.nl).

Cursus kennis blussystemen logistiek
Binnen de chemische warehousing vormen de blussystemen de belangrijkste technische repressieve maatregel. Maar welk blussysteem kies je bij jouw stoffen als opslaghouder? Met welke normen heb je te maken en wat zijn de belangrijkste eisen vanuit die normen? Doel van deze Safety Deal is gerichte scholing te creëren op het gebied van blussystemen voor SHQE managers, facilitair managers en eindverantwoordelijken binnen de chemische keten, zodat in de toekomst meer blussystemen gecertificeerd zullen worden. Binnen het project kennisverrijking blussystemen zal een praktijkgerichte dagcursus worden opgesteld in samenwerking met een certificeerder van blussystemen, een opslaghouder en een adviesbureau. Hiervoor is een éénmalige subsidie vereist.
Partijen: VNCW, VHCP.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met VNCW (Lucien Govaert, info@vncw.nl)

VGM in de keten
Samen met vier regionale partners zet NPAL zich met deze Safety Deal in voor intensievere samenwerking tussen bedrijven om door kenniscirculatie (best practices, buddy systeem, bij elkaar in de keuken kijken) de VGM-prestatie in de regio verder te verhogen. De doelgroep voor het project bestaat uit verschillende segmenten: BRZO-bedrijven die nog niet zijn aangesloten bij een van de regionale veiligheidsnetwerken, bijna-BRZO bedrijven, contractors en toeleveranciers en opdrachtgevers. NPAL start voor alle deelnemers een speciaal jaarprogramma, toegespitst per doelgroep, waarbij een individueel en een gezamenlijk traject wordt ingezet. Centrale thema’s zijn: BRZO regelgeving, toepassing SAQ en contractor safety.
Partners: NPAL, SBE, CASOS, Veiligheidsregio Groningen en Omgevingsdienst Groningen.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met Folkert van der Meulen van NPAL (meulen@npal.nl).

VELIN: voorkomen van graafschades aan leidingen
Graafschades vormen een ernstige bedreiging voor het transport van gevaarlijke stoffen door ondergrondse buisleidingen. Graafincidenten hebben veelal een grote impact zowel op de direct bij het incident betrokken personen als het milieu. Bovendien is het verhelpen van vervolgschade kostbaar. In de Safety Deal ‘Voorkomen van graafschades aan ondergrondse leidingen voor transport van gevaarlijke stoffen’ wordt onderzoek gedaan naar de beschikbare en experimentele leidingdetectiesystemen. Verder wordt een app ontwikkeld en worden trainingspakketten ontwikkeld voor machinisten, toezichthouders en leidingcoördinatoren. Tot slot worden alternatieve ontgravingstechnieken onderzocht.
Partijen: Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN), Universiteit Twente, Bouwend Nederland, Vereniging Nederlandse Drainagebedrijven, Havenbedrijf Rotterdam en Fetrapi.
Contact: voor meer informatie over deze Safety Deal kunt u contact opnemen met VELIN (Frans Driessen, info@velin.nl of 013 594 47 67)